GORZNO

Zespół Szkół Specjalnych w Górznie

Zespół Szkół rozpoczął swą działalność w 1970 r. jako Szkoła Podstawowa przy Sanatorium Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Górznie. W kolejnych latach, dzięki dużemu zaangażowaniu nauczycieli oraz władz sprawujących nadzór pedagogiczny, nastąpił dynamiczny rozwój placówki. W wyniku przeprowadzonej reformy oświatowej w 1999 r. powstał  Zespół Szkół - Szkoła Podstawowa i Gimnazjum. Z powodu zmian organizacyjnych zakładu leczniczego w 2000 r. Rada  Powiatu Leszczyńskiego zatwierdziła zmianę nazwy szkoły na  Zespół Szkół  przy SP ZOZ Szpitalu Rehabilitacyjno - Profilaktycznym MSWiA dla Dzieci  i Młodzieży w Górznie, a następnie w 2009 r. na Zespół Szkół przy SP ZOZ Szpitalu Rehabilitacyjnym MSWiA w Górznie.

Wychodząc naprzeciw potrzebom społecznym i edukacyjnym dzieci i młodzieży w 2010 r. w Zespole Szkół zaczęły funkcjonować: Szkoła Podstawowa przy SP ZOZ Szpitalu Rehabilitacyjnym MSWiA, Gimnazjum przy  SP ZOZ Szpitalu Rehabilitacyjnym MSWiA, Szkoła Podstawowa (stacjonarna), Gimnazjum (stacjonarne). Następne lata to dalszy dynamiczny rozwój placówki i zacieśnienie  współpracy z SP ZOZ MSW Centrum Rehabilitacji w Górznie. W wyniku kolejnej reformy oświatowej zlikwidowano gimnazja. 

Zespół Szkół Specjalnych w Górznie prowadzi:

Szkołę Podstawową Specjalną przy SP ZOZ MSWiA Centrum Rehabilitacji

Szkołę Specjalną Przysposabiająca do Pracy

Liceum Ogólnokształcące przy SP ZOZ MSWiA Centrum Rehabilitacji

http://www.zssgorzno.pl

 

ss

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie

W 1947 r. na wniosek Generalnego Zarządcy Fundacji Sułkowskich doktora Leona Preibisza stworzono projekt zorganizowania w oficynach zamkowych w Rydzynie Państwowego Domu Dziecka dla dzieci specjalnej troski. Z początkiem 1951 r., na podstawie instrukcji Ministra Oświaty, zmieniono nazwę placówki na Państwowy Zakład Wychowawczy. Tworzyły go szkoła podstawowa oraz internat. Na przestrzeni lat systematycznie zwiększała się liczba wychowanków placówki w Rydzynie, w 1966 r. było ich 166, natomiast kadrę pedagogiczną stanowiło 36 osób. W 1955 r. otwarto Zasadniczą Szkołę Zawodową Specjalną. Powstał warsztat szewski, krawiecki, murarski i ślusarski.

W czerwcu 1974 r. Kuratorium Okręgu Szkolnego w Poznaniu nadało  Państwowemu Zakładowi Wychowawczemu w Rydzynie imię powstańca wielkopolskiego Franciszka Ratajczaka. W 1975 r. otrzymała nazwę  Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Rydzynie im. Franciszka Ratajczaka. Liczba wychowanków wynosiła wówczas 220 osób, a kadra pedagogiczna liczyła 40 pracowników, w tym  12 z pełnymi kwalifikacjami.

W 1977 r. Kuratorium Oświaty i Wychowania w Lesznie przyznało Ośrodkowi prawo posiadania sztandaru. W roku 1979, z okazji jubileuszu 30-lecia, Ministerstwo Oświaty i Wychowania przyznało Ośrodkowi za całokształt pracy Medal Pamiątkowy Komisji Edukacji Narodowej. We wrześniu 1980 r. w placówce zorganizowano tzw. klasę życia, w 1981 r. otwarto gabinet stomatologiczny, a w 1984 r. -nową salę  gimnastyczną. Systematycznie polepszały się warunki mieszkaniowe wychowanków i pracowników. 1 września 1984 r. nadana została ostateczna nazwa placówce - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy. Ważnym wydarzeniem w placówce było rozpoczęcie w 1996 r. pracy z dziećmi słabosłyszącymi i niesłyszącymi.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Rydzynie prowadzi:

Szkołę Podstawową Specjalną

Szkołę Podstawową Specjalną dla Dzieci Słabosłyszących i Niesłyszących

Szkołę Policealną Specjalną dla Młodzieży Słabosłyszącej i Niesłyszącej

Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy

Branżową Szkołę I stopnia Specjalną

Branżową Szkołę I stopnia dla Młodzieży Słabosłyszącej i Niesłyszącej

Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Słabosłyszącej i Niesłyszącej

http://soswrydzyna.com