slid

Przewodniczący Rady Powiatu Leszczyńskiego Jan Szkudlarczyk

Podczas XXX sesji Rady Powiatu Leszczyńskiego przeprowadzonej w trybie zdalnym radni podjęli dwie uchwały, w tym budżetową, zwiększającą tegoroczne wydatki samorządu o ok. 245 tys. zł, do wysokości ok. 55,2 mln zł.

Radni zwiększyli budżet powiatu na 2020 r. Dochody wzrosły o 244.678 zł, tj. do wysokości 48.928.777 zł, a wydatki – również o 244.678 zł, tj. do wysokości 55.251.163 zł. Deficyt budżetu – 6.322.386 zł  - zostanie sfinansowany z nadwyżki z lat ubiegłych. Na inwestycje samorząd przeznaczy w tym roku 13.028.960 zł, tj. 24 proc. budżetu. Otrzymane z sejmiku województwa wielkopolskiego 40 tys. zł zostanie przeznaczone na zakup urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, niezbędnych do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych.

Ponadto radni uchwalili Trzyletni Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021 – 2023 Powiatu Leszczyńskiego. Jego główne cele to zwiększenie liczby rodzin zastępczych zawodowych oraz innych form rodzinnej pieczy zastępczej, pomoc dzieciom umieszczonym w pieczy zastępczej oraz osobom tworzącym rodzinną pieczę zastępczą w przezwyciężaniu problemów opiekuńczo – wychowawczych, a także objęcie wsparciem usamodzielnianych wychowanków rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Na zdjęciu - przewodniczący Rady Powiatu Leszczyńskiego Jan Szkudlarczyk prowadzący sesję w trybie zdalnym. 

Logo strony