slid

Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie jest jednostką organizacyjną Powiatu Leszczyńskiego i zarządza siecią dróg powiatowych o łącznej długości 392 km. Swym zasięgiem obejmuje gminy: Krzemieniewo, Lipno, Osieczna, Rydzyna, Święciechowa, Wijewo Włoszakowice. 

Przedmiotem działania ZDP jest wykonywanie obowiązków zarządcy dróg wynikających z ustawy o drogach publicznych, w szczególności:

- opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej
- opracowywanie planów finansowania budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg, w tym obiektów i urządzeń związanych z infrastrukturą drogową
- przygotowywanie zadań z zakresu budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg, w związku z pracami nad projektem budżetu powiatu, zgodnie z zasadami   tworzenia budżetu
- przygotowywanie warunków zamówienia publicznego na wskazane wyżej zadania wraz z procedurami przetargowymi, realizacja przetargów, nadzór nad
- realizacją zadań, odbiór realizowanych zadań
- pełnienie funkcji inwestora
- zarządzanie pasem drogowym, koordynacja robót w pasie drogowym, w tym wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, pobieranie opłat i kar   pieniężnych
- ewidencja dróg i obiektów mostowych
- koordynacja działań powiatu w powiązaniu z pozostałymi szczeblami administracji samorządowej i administracji rządowej
- kierowanie i prowadzenie robót związanych z zimowym utrzymaniem
- utrzymywanie przejezdności dróg
- wykonywanie prac interwencyjnych związanych z likwidacją zagrożeń dla bezpieczeństwa ruchu
- wprowadzanie ograniczeń w ruchu kołowym z uwagi na stan techniczny drogi
- realizacja zadań z zakresu inżynierii ruchu
- przygotowywanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju
- przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych
- przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez innych użytkowników
- przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg
- dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego
- sadzenie, utrzymanie, usuwanie drzew i krzewów znajdujących się w pasie drogowym
- prowadzenie gospodarki gruntami i innymi nieruchomościami pozostającymi w zarządzie drogi


Interaktywna mapa sieci dróg powiatowych  

 

mapadok

 


 Dokładna mapa sieci dróg powiatowych i gminnych 


Mapa w dobrej jakości w pdf - kliknij i pobierz 

 Zestawienie inwestycji Zarzadu Dróg Powiatowych w Lesznie -   kliknij i zobacz 

Logo strony