Top - obrazek ze zdjęciami

Rozwój sportu

Dofinansowanie rozwoju sportu na terenie Powiatu Leszczyńskiego


Warunki oraz tryby finansowania rozwoju sportu na terenie Powiatu Leszczyńskiego określa Uchwała Nr VIII/103/2011 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 28 października 2011 r.

Celem publicznym wspierania finansowego jest rozwój sportu mający na celu:

  • zwiększenie liczby osób czynnie uprawiających sport,
  • zwiększenie ilości drużyn uczestniczących w rozgrywkach prowadzonych przez Związki Sportowe na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim,
  • podniesienie poziomu szkolenia sportowego zawodników w kategoriach młodzików, juniorów młodszych, juniorów, młodzieżowców i seniorów.

Kto może otrzymać wsparcie finansowe?

Wsparcie finansowe mogą otrzymać kluby sportowe nie działające w celu osiągnięcia zysku realizujące zadania z zakresu sportu na rzecz mieszkańców Powiatu Leszczyńskiego.

W jaki sposób otrzymać wsparcie finansowe?

Kluby sportowe do 15 grudnia każdego roku składają w Starostwie Powiatowym w Lesznie wniosek o dofinansowanie rozwoju sportu na terenie Powiatu Leszczyńskiego.

Jakie są warunki otrzymania dofinansowania?

Klub sportowy określa we wniosku m.in. ilość osób (mieszkańców Powiatu Leszczyńskiego), do których kierowane jest zadanie, cel oraz zakładane rezultaty. Należy pamiętać, że wysokość maksymalnego dofinansowania to 80 % kosztów całkowitych zadania.

20 % kosztów całkowitych zadania stanowi wkład własny finansowy klubu sportowego.


W trakcie rozpatrywania wniosków bierze się pod uwagę:

1)  wpływ zadania na poprawę warunków uprawiania sportu na terenie Powiatu Leszczyńskiego i na rzecz jego mieszkańców,
2)  przedstawioną przez wnioskodawcę kalkulację kosztów oraz zaangażowanie środków własnych wnioskodawcy,
3)  możliwość realizacji zadania przez wnioskodawcę,
4)  dotychczasową współpracę wnioskodawcy z Powiatem Leszczyńskim,
5)  dostępność mieszkańców do działalności sportowej prowadzonej przez wnioskodawcę,
6)  prezentowany poziom sportowy stowarzyszenia - klubu sportowego na poziomie wojewódzkim
i ogólnopolskim.

Jaka kwota jest przeznaczona z budżetu powiatu leszczyńskiego na dotowanie zadań z zakresu rozwoju sportu?

W 2023 roku kwota przeznaczona na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu to 107 800 zł

Czy określona jest minimalna i maksymalna kwota dofinansowania?

Minimalna i maksymalna kwota dofinansowania nie jest określona, aczkolwiek jest ona uzależniona od środków w budżecie powiatu na dany rok przeznaczonych na realizację zadań z zakresu sportu.

Informację o wysokości przyznanego dofinansowania klub sportowy otrzyma w formie pisemnej. Uchwała Zarządu Powiatu Leszczyńskiego będzie również dostępna w BIP Powiatu Leszczyńskiego oraz na stronie internetowej www.powiat-leszczynski.pl

Uchwała Rady Powiatu Leszczyńskiego  

Wzór oferty

Wzór aktualizacji preliminarza

Wzór sprawozdania

Uchwała Zarządu Powiatu Leszczyńskiego o przyznaniu dofinansowania w 2024 roku

Logo strony