Godło Polski  Herb województwa Wielkopolskiego POL powiat leszczyński COA    800px POL gmina Krzemieniewo Herb Lipna - link 1200px POL Osieczna COA Rydzyna Święciechowa Wijewo Włoszakowice

Top - obrazek ze zdjęciami

Małe granty 

„Mały granty” to potoczna nazwa dotacji przyznawanej w trybie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057).

Oferty realizacji projektów w trybie tzw. małych grantów składane są z inicjatywy organizacji – a nie w odpowiedzi na ogłoszony konkurs dotacyjny. Zaletą małego grantu jest to, że organizacja nie musi dostosować się do warunków, terminów i tematów określonych w ogłoszeniu o konkursach dotacyjnych, gdyż dotacje te mogą być przyznane niezależnie od konkursów – o ile Zarząd Powiatu Leszczyńskiego uzna celowość zadania publicznego i będzie dysponował odpowiednimi środkami.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie w ramach tzw. „małych grantów”?
Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są organizacje pozarządowe w rozumieniu Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby móc ubiegać się o dofinansowanie?

 • wysokość dofinansowania zadania publicznego nie może przekraczać 10.000 zł,
 • zadanie nie może być realizowane w okresie dłuższym niż 90 dni i musi zawierać się
  w danym roku kalendarzowym (tj. nie może przekraczać roku budżetowego),
 • organizacja składa ofertę według określonego wzoru
 • projekt nie może stanowić części większego zadania tylko musi być samodzielny.

Jak przebiega rozpatrywanie oferty w trybie tzw. małych grantów?

 • zaleca się złożenie oferty minimum 30 dni przed planowaną datą rozpoczęcia realizacji zadania,
 • złożona w Starostwie Powiatowym w Lesznie oferta wraz z załącznikami (organizacje nie posiadające wpisu do KRS załączają oryginał aktualnego wyciągu z rejestru lub ewidencji – dotyczy organizacji spoza Powiatu Leszczyńskiego) w okresie 7 dni zostaje przedstawiona do oceny Zarządowi Powiatu Leszczyńskiego,
 • w przypadku stwierdzenia celowości realizacji zadania Uchwała Zarządu wraz z ofertą zostaje udostępniona publicznie (na stronie internetowej urzędu, na BIP oraz na tablicy ogłoszeń),
 • w ciągu 7 dni od upublicznienia każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty,
 • po upływie 7 dni, w przypadku braku uwag, zawierana jest umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego,
 • w sytuacji wyczerpania środków w budżecie powiatu przeznaczonych na realizację zadań publicznych ze sfer pożytku publicznego określonych w Programie współpracy Powiatu Leszczyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego w danym roku, oferta zostaje odrzucona Uchwałą Zarządu.

Na co zwracana jest szczególna uwaga przy rozpatrywaniu oferty?

Realizowane zadanie powinno mieć charakter ponadgminny i być skierowane do mieszkańców Powiatu Leszczyńskiego.

Wzór oferty 

Wzór sprawozdania

Wzór oświadczenia

 

Logo strony