Top - obrazek ze zdjęciami

Siedziba Starostwa Powiatowego w Lesznie

Starostwo Powiatowe w Lesznie prowadzi konsultacje dotyczące uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Leszczyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na 2024 rok”. Na przesłanie opinii organizacje pozarządowe mają czas do 13 października br.

Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023, poz. 571) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego do 30 listopada danego roku jest zobowiązany uchwalić roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 tej ustawy na rok następny.

Przed podjęciem uchwały projekt uchwały Rady Powiatu Leszczyńskiego w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Leszczyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na 2024 rok” wymaga przeprowadzenia konsultacji stosownie do zapisu § 3 ust. 3.

Konsultacje będą przeprowadzone w terminie od 5 do 13 października br.

Uchwała Zarządu Powiatu Leszczyńskiego

Logo strony