slid

Starostwo Powiatowe w Lesznie zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Starostwa Powiatowego w Lesznie o adresie www.powiat-leszczynski.pl

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Treści umieszczone przed 1 maja 2020 r. mogą  powodować niezgodności lub wyłączenia wymienione poniżej:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

Strona internentowa wykonana /odebrana w dniu 25.05.2020 r. spełnia następujące kryteria;

1.2.5 – Audiodeskrypcja (nagranie)

1.3.3 Charakterystyki zmysłowe (A)

1.3.2 – Zrozumiała kolejność

1.3.3 – Właściwości zmysłowe

1.3.4 – Orientacja – wyświetlanie treści w układzie poziomym, jak i pionowym

1.4.1 – Użycie koloru

1.4.5 – Tekst w postaci grafiki

1.3.5 – Określenie prawidłowej wartości

1.4.2 – Kontrola odtwarzania dźwięku

1.4.3 – Kontrast (minimalny)

1.4.4 – Zmiana rozmiaru tekstu

1.4.10 – Zawijanie tekstu

1.4.11 – Kontrast dla treści niebędących tekstem

1.4.12 – Odstępy w tekście

1.4.13 – Treści spod kursora lub fokusa

2.1.4 – Jednoliterowe skróty klawiszowe

2.2.2 – Wstrzymywanie (pauza), zatrzymywanie, ukrywanie

2.2.1 – Możliwość dostosowania czasu

2.4.1 – Możliwość pominięcia bloków

2.3.1 – Trzy błyski lub wartości poniżej progu 2.4.2 – Tytuły stron

2.4.3 – Kolejność fokusu

2.4.5 – Wiele sposobów na zlokalizowanie strony

2.4.4 – Cel linku (w kontekście)

2.4.6 – Nagłówki i etykiety

2.5.2 – Anulowanie kliknięcia

2.5.3 – Etykieta w nazwie

3.1.2 – Język części

3.2.1 – Po oznaczeniu fokusem

3.2.3 – Konsekwentna nawigacja

3.2.4 – Konsekwentna identyfikacja

3.3.1 – Identyfikacja błędu

3.3.2 – Etykiety lub instrukcje

3.3.3 – Sugestie korekty błędów

3.3.4 – Zapobieganie błędom (kontekst prawny, finansowy)

4.1.1 – Parsowanie

4.1.2 – Nazwa, rola, wartości

4.1.2 – Podpisywanie zdjęć

 Oświadczenie sporządzono dnia: 25 maja 2020 r.  

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu w tej sprawie jest Mariola Walkiewicz, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 65 5296800. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Dostępność architektoniczna

Starostwo Powiatowe w Lesznie zlokalizowane jest w trzech budynkach:

- pl. Kościuszki 4B, 64 - 100 Leszno – budynek główny

- pl. Kościuszki 4C, 64 - 100 Leszno – Wydział Komunikacji

- Al. Jana Pawła II 23, 64-100 Leszno – Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Budynek przy pl. Kościuszki 4B – budynek główny

Dostępność architektoniczna:

Do budynku  można bezpośrednio dojechać. Przed wejściem znajduje się oznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Wejście główne do Starostwa Powiatowego (pl. Kościuszki  4B) jest na parterze, bez schodów. Przy wejściu zamontowany jest dzwonek. Starostwo Powiatowe zlokalizowane jest na dwóch poziomach (parter i piętro) połączonych ze sobą schodami. Biuro Obsługi Klienta znajduje się na parterze, bez schodów. Z wejścia głównego można dostać się do toalety, dostosowanej dla osób niepełnosprawnych, znajdującej się na tym samym poziomie co wejście główne (parter).  Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku oznaczono drogi ewakuacyjne.

Utrudnienia: Budynek nie jest wyposażony w windę.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna:
Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty. Więcej informacji  w zakładce: Obsługa osób niesłyszących. W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki urzędu istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.

Budynek przy pl. Kościuszki 4C – Wydział Komunikacji

Dostępność architektoniczna:

Do budynku  można bezpośrednio dojechać. Przed wejściem głównym znajduje się oznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Wejście jest wyposażone w podjazd dla osób niepełnosprawnych.  Wydział Komunikacji zlokalizowany jest na jednym poziomie (parter). Z wejścia można dostać się do toalety, dostosowanej dla osób niepełnosprawnych, znajdującej się na tym samym poziomie (parter) co wejście główne. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku oznaczono drogi ewakuacyjne.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna:

Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty. Więcej informacji  w zakładce: Obsługa osób niesłyszących.

Budynek przy Al. Jana Pawła II 23 – Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Dostępność architektoniczna:

Budynek przy Al. Jana Pawła II 23 spełnia 2 minimalne wymagania, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności architektonicznej.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku oznaczono drogi ewakuacyjne.

Utrudnienia: Do budynku nie można bezpośrednio dojechać. Do budynku prowadzi 1 wejście od strony Al. Jana Pawła II. Do wejścia prowadzą schody.  Pomieszczenia zlokalizowane są na parterze (wejście po schodach), II, III piętrach. Budynek nie jest wyposażony w windę. Parking publiczny z miejscem dla osób niepełnosprawnych umiejscowiony jest od strony pl. Komeńskiego.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna:

Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty. Więcej informacji  w zakładce Obsługa osób niesłyszących. Do budynku prowadzi 1 wejście od strony Al. Jana Pawła II. Do wejścia prowadzą schody.  Przy schodach zamontowany jest dzwonek. W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki urzędu istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób. 

Data publikacji strony internetowej: 2010-02-04.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-30.

Logo strony